İdeal Grup Atık Yönetimi olarak grup felsefemizden aldığımız ilhamla tüm faaliyetlerimizi temel değerlerimiz olan “mutlak güvenilirlik”, “girişimci yönetim” ve “uyumlu kişisel ilişkiler” ilkeleri doğrultusunda sürdürüyoruz. En önemli amaçlarımızdan biri olan toplumun daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırması için, çevre dostu teknolojileri kullanarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda en yüksek etik standartlara uymayı, ilgili bölgelerde yürürlükte olan yerel mevzuata uyumlu hareket etmeyi ve her açıdan insan haklarını gözetmeyi taahhüt ediyoruz.

Hizmet sunduğumuz bölgelerde ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor, yenilikçi uygulamalarımız, daha iyi çevresel performans sunan çevre dostu üretimlerimiz, kaynakları daha verimli kullanmayı hedefleyen çözümlerimiz ile sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz.

Tüm faaliyetlerimiz ve değer zincirimiz boyunca çevresel ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Tüm operasyonlarımızda doğal kaynak, su ve ham madde tüketimini en aza indirmek, atık oluşumunu önlemek ve verimliliği arttırmak için süreçlerimizi sürekli olarak kontrol ediyor ve iyileştiriyoruz. Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımını sağlayarak faaliyetlerimiz kaynaklı sera gazı emisyonlarımızı azaltıyoruz. Ürünlerimiz kaynaklı karbon ayak izimizi düşürme yönünde hedefler belirliyor, üretim süreçlerimize ve ürünlerimize yönelik döngüsel ekonomi uygulamalarımız, çevre dostu ürünlerimiz, araştırma ve geliştirme projelerimiz ile iklim değişikliği ile mücadeleye ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı arttırmaya katkıda bulunuyoruz.

Tüm iş süreçlerimizde ayrımcılığı önlüyor, kadın, genç ve dezavantajlı grupların istihdamına yönelik fırsatlar yaratıyor, sektörde istihdamın desteklenmesine yönelik farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımıza her alanda eşit fırsatlar sunuyor, işe alım, kariyer gelişimi ve terfi süreçlerini şeffaf ve adil olarak yürütüyoruz. İş yerinde insana yakışır koşullara sahip bir çalışma ortamı sağlamak için en iyi sağlık ve güvenlik standartlarını baz alarak gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyet seviyelerini en üst seviyede tutmak amacıyla düzenli olarak görüş ve önerilerini çeşitli mekanizmalar aracılığıyla değerlendiriyor, gerekli iyileştirme faaliyetlerini hayata geçiriyoruz.

En yüksek önceliklerimizden biri olan müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli gelişim bakış açısıyla ürün ve hizmet kalitemizi artırmak için çaba gösteriyor, ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca güvenilirliğini etkileyecek durumlara karşı gereken tüm önlemleri alıyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında hem toplumu desteklemeyi hem de çevre sektörüne sürdürülebilirlik perspektifinde yön vermeyi amaçlıyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri kurarak toplumun ve sektörün sürdürülebilirlik alanında farkındalığını arttırmaya ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve gelişim çalışmaları yürütüyoruz.

Satın alma stratejilerimizde sürdürülebilir ve sorumlu tedarik zinciri uygulamalarını benimsiyoruz. Tedarikçilerimizin gelişimini destekliyor, çevre ve toplum üzerindeki etkilerin yönetiminde birlikte çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğin yönetimini en üst seviyede ele alıyor, çalışmalarımızı sürekli olarak geliştirmek için tüm paydaşlarımızla etkin iletişim kuruyor, geri bildirimlerini alıyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişim süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyor, amaç ve hedeflerimizi belirliyor, performansımızı raporluyor ve tüm paydaşlarımız ile düzenli olarak paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirliğin önemli kilometretaşlarından biri olan yasal ve etik uyum, tüm işleyiş ve iş yapış modellerimizde ve karar alma süreçlerimizde etkilidir. Ticari faaliyetlerimizi yürütürken, Türkiye Cumuhuriyeti yasaları ve ticari faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasalarına uygun hareket edecek tüm tedbirleri alıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti anayasası, ticaret kanunu, çevre yönetmelikleri ile diğer tüm ilgili mevzuatlara mutlak uyum gösteriyoruz.

Topluma, devlete ve yasalara olan saygımız doğrultusunda her türlü siyasi ve politik görüş, düşünce ve siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Yasalara saygı çerçevesinde, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki resmi makamlarla açık ve şeffaf bir şekilde ilişki kuruyoruz. Ulusal ve uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal eden eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve suç organizasyonları ile her türlü yasa dışı örgüt ve bu örgütlerle doğrudan veya dolaylı irtibat halinde olan hiçbir üçüncü kişi ile ticari faaliyette bulunmuyoruz.

Yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, sosyal ve toplumsal gelişim, çevresel etkilerin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele gibi politika düzeyinde belirlenen küresel ölçekli amaçlardan oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için iş dünyasının da kritik bir rolü olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızda bu amaçlar ve alt hedeflerine uyumlu bir biçimde hareket ediyoruz. İdeal Grup olarak faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “İklim Eylemi” amaçlarına katkıda bulunuyoruz.